PredmetPredavanjaIspitna pitanjaKolokvijumiVežbeObaveštenja
  meni1

Колоквијуми


I Колоквијум

    Врсте радиоактивих распада. Основни закон радиоактивног распада, одређивање времена полураспада. Пролаз зрачења кроз материју и одређивање енергије β и γ – зрачења методом апсорпције. Детекција нуклеарног зрачења, механизам рада и карактеристике ГМ бројача. Геометрија мерења и ефикасност. Корекције и грешке статистичке природе. Одбијање β - зрачења од подлоге. Самоапсорпција меког β- зрачења у узорку. Механизам рада и карактеристике сцинтилационих бројача. Гасни бројачи, други типови детектора.

Литература

1. М. Даковић и М. Мојовић, Практикум из радиохемије и нуклеарне хемије, Београд, 2019.


Електронску верзију практикума можете видети овде.


(Напомена: Први колоквијум се полаже из два дела. Литературу за први део чине поглавље 1,  потпоглавље  3.2. и поглавље 4.
Литературу за други део колоквијума чине поглавља 2 и 3.)

Додатне задатке за први колоквијум можете преузети одавде


II Колоквијум

Принципи примене радиоактивних изотопа као обележивача. Примена радиоактивних изотопа у индустрији и медицини. Радиометријска анализа. Метода изотопног разблажења.  Активациона анализа. Радиоимунолошка анализа - РИА. Физичкохемијске методе за раздвајање смеше изотопа. Екстракција. Хроматографске методе.

Литература


1. М. Даковић и М. Мојовић, Практикум из радиохемије и нуклеарне хемије, Београд, 2019.
III Колоквијум

Нуклеарне реакције и типови нуклеарних реакција. Реакције са неутронима. Ефикасни пресек, фактори који утичу на његову величину. Силард-Чалмерсова реакција. Фактор обогаћења, узроци ретензије. Узмак при α и β – распаду.

Литература


1. М. Даковић и М. Мојовић, Практикум из радиохемије и нуклеарне хемије, Београд, 2019.
gr

uCopyright: MDak-LAANI team. Page last updated 28. 05. 2019.